Данъчно право:

Важни промени в данъчното законодателство на България през 2018г.

 

През 2018г. бяха въведени някои съществени промени в данъчното законодателство, по-важните от които са следните:

 

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лицa

 

С новата разпоредба на чл. 50а ЗДДФЛ вече е възможно в годишната данъчна декларация да се декларират и:

  • Необлагаемите доходи;
  • Получено имущество по наследство, завет и завещание;
  • Получено имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.

Целта на изменението е лицата, притежаващи значително имущество, да бъдат облекчени при процедурата на доказване на наличните им средства, когато притежаваното имущество и декларираните облагаеми доходи значително се различават

Според чл. 56, ал. 2 ЗДДФЛ предприятията – платци на доходи подават декларацията за дължими данъци само по електронен път

Физическите лица са задължени да приложат към годишната данъчна декларация доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски

Срокът за подаване на справка за изплатени доходи е значително намален – до 15-ти март на следващата година пред териториалната дирекция на НАП.

Ползването на данъчна отстъпка е възможно при подаване на ГДД по ел. път до 31-ви януари на следващата година, като максималният размер на отстъпката е намален на 500 лв.

 

Промени в Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС)

 

Едно от съществените изменения в ЗДДС е свързано със съкратения срок за подаване на заявления за задължителна регистрация – от 14-дневен той вече е 7-дневен от възникването на основанието за регистрация.
В чл. 96 (1) ЗДДС изрично се въвежда задължение за подаване на заявление за регистрация, когато облагаемият оборот от 50 000 лв. е достигнат за период, по-дълъг от 2 последователни месеца, като това трябва да стане в 7-дневен срок.

Съветваме Ви да следите сроковете с особено внимание, тъй като законът предвижда административнонаказателни санкции, ако бъдат изпуснати (чл.102 ал.4). Данъчнозадълженото лице, което не е подало заявлението в срок, ще дължи ДДС за облагаемите доставки, с които е надхвърлен облагаемият оборот от 50 000 лв. от датата на надвишаване на този праг до датата на регистрация в ЗДДС.

Важно изменение по ЗДДС е, че справките-декларации и VIES-декларациите съгласно чл. 125 ЗДДС вече се подават по електронен път.

 

Промени в Закона за счетоводството

 

Основните промени в този закон са свързани с премахване на административната тежест за малкия бизнес.
Отпада изискването за подаване на годишен финансов отчет от предприятия, които не са осъществявали дейност преди отчетния период за случаите, когато декларацията за липса на такава дейност е подадена своевременно в Търговския регистър.

Предприятията, категоризиращи се като малки и микропредприятия, могат да подават само съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите, а не пълен комплект финансови отчети.

ИМАТЕ КОНКРЕТЕН ВЪРПРОС? ПИШЕТЕ НИ.

8 + 12 =