ДОГОВОРНО ПРАВО

ГРЪБНАКЪТ НА ВАШИЯ БИЗНЕС.

Кантората предлага широк спектър от услуги в областта на търговското право, сред които: договорното уреждане на отношенията B2B, търговските преговори и търговските сделки,  съдействие при договарянето и документите по финансирането на проекти и правните аспекти на обезпеченията.

РЕШЕНИЯ

Екипът на правна кантора “Терзийска и Партньори” се състои от отдадени и опитни адвокати, юристи и експерти с богат опит в областта на правните услуги в бизнес контекст, в следните области на правото: корпоративно и търговско право, вкл. M&A, дигитално право, интернет право, защита на лични данни, договорно прави, преговори и медиация при търговски спорове, трудово право, недвижими имоти, интелектуалната собственост и други.

 

НАШЕТО КРЕДО Е BUSINESS FIRST.

Поставяме бизнес гледната точка на клиентите си на първо място. За нас най-важна е бизнес логиката зад процесите, като насочваме усилията си към намиране на най-подходящите, изгодни и ефективни правни решения.

Правните казуси ни предизвикват да създаваме алтернативни стратегии. Не вярваме в задънените улици. Те не водят до успешно развити и разтящи бизнеси.

ПАРТНЬОР, КОЙТО ВИНАГИ Е НА ВАША СТРАНА

УСЛУГИ

Добрите договори за абсолютна необходимост за гладкото и безпроблемно протичане на бизнес отношенията.


При създаването на договори ние се водим от мотото „Доказателства се създават в мирно време“. Още при изграждането на бизнес отношенията си страните трябва да предвидят евентуални проблеми и да избегнат бъдещи конфликти с предварително съгласувани, ясни писмени правила. 

ДОГОВОРИ, НАПИСАНИ ИНДИВИДУАЛНО ЗА ВАС

Натрупаният опит в сферата на договорното право ни научи, че няма универсален договор, който да е приложим към всяка ситуация.

Процесът по писане на договори в сложно съчетание от дейности по стратегическо планиране, анализ на рисковете, съпоставка на исканията на страните с рамките на закона и балансиране на интересите.

Българското законодателство дава огромна свобода на страните по отношение на техните договорености. Водещ е принципът „Разрешено е всичко, което не противоречи на закона или за морала“. Тази постановка има своите предимства, но и в много случаи поставя участниците в договорните отношения извън закрилата на закона. Печели тази страна, която е по-далновидна, предпазлива и гъвкава.

 

СИСТЕМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА

Договорите в кантората се разработват след преминаване на процедура, наречена Risk Mitigation Planning (RMP).

RMP-процедурата представлява провеждане на интервю между клиента и специалист от кантората, в което се анализират възможните рискове при изпълнението на даден договор и събираемостта на плащанията по него.

Прави се анализ и на минали проблеми при развитието на отношенията с клиентите по повод същите или сходни услуги, за да може да се състави пълна картина на рисковете, които да бъдат качествено неутрализирани с договорите.

Като последна стъпка, на база на резултатите от анализа на рисковете, в договора се въвеждат индивидуално разработени клаузи за противодействието им, като например определяне на неустойки, правила за хипотезите, в които последните стават дължими.

 

СЪЗДАЙТЕ ПРАВИЛА ТАМ, КЪДЕТО ЗАКОНЪТ МЪЛЧИ

В много случаи законът дава базова уредба на договорните отношения. Тогава ние пресяваме кое правило е задължително и от кое може законно да се отклоним и „градим“ желания от вас договор върху тази база. В много случаи въпреки подробната уредба, законът не съдържа правила за ситуации, които може да се окажат решаващи за развитието на бизнес отношенията – за тези случаи правилата трябва да бъдат изцяло „сътворени“ с договора.
Това са случаите на т.нар. „наименовани“ договори. Ще посочим като пример Закона за задълженията и договорите и Търговския закон, в които има подробни текстове за договори като:

 • Договор за покупко-продажба
 • Комисионен договор
 • Договор за поръчка
 • Договор за наем
 • Договор за заем
 • Договор за изработка
 • Договор за дарение
 • Договор за спедиторски услуги
 • Договор за превоз
 • Други договори с широка законова база от правила

Като отделна категория може да посочим и договорите, които нямат никаква законова основа (наричани в правната теория „ненаименовани“). За такива казуси често се налага създаването на договорни правила, почти изцяло базирани на желанията и уговорките на страните. При липсата на законова уредба защитните и санкционни клаузи в договора може да изиграят решаваща роля.

 

ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНИТЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ

Често се налага да гарантираме интересите си по даден договор с изискване на обезпечения (напр. поръчителство, залог, ипотека, банкова гаранция и др.). Специалистите в кантората ни ще Ви консултират за механизмите, с които може да осигурите получаването на навременни и безпроблемни плащания. Ще ви помогнем да сключите балансирани договори, с грижа за Вашите интереси и спокойствие.

 

ОСИГУРЕТЕ СИ ПАРТНЬОР, КОЙТО ВИНАГИ Е НА ВАША СТРАНА

Умеем да пазим гърба на клиентите си в процеса на търговските преговорите. В преговорите по уточняването на съдържанието на даден договор често се изменят първоначално заложените идеи, подменят се санкции, неутрализират се защити. Именно за това е добре да имате професионална помощ до самото подписване на договора. Ние знаем за какво да внимаваме.

В МЕДИИТЕ

Умеем да пазим гърба на клиентите

ПОЕМИ КОНТРОЛ

Не оставяй бизнеса на автопилот. Вземи контрола в свои ръце.

СТРАТЕГИИ

360 градусово обслужване на Вашия бизнес. Нашата сила е нашият екип. Притежаваме правилната комбинация от задълбочени юридически познания и богата бизнес експертиза. Това съчетание от опит и експертни познания ни позволява да вникнем в същината на бизнес процесите на нашите клиенти и да реагираме с възможно най-адекватна и ефективна намеса.

Бизнес Логика в Правен Контекст

Дългогодишно Know-How

Иновативен Подход

Богата Бизнес Експертиза

Партньори в Страната и Чужбина

Работещи Правни Стратегии

360º

Предоставяме на своите клиенти високоефективни и надеждни правни стратегии, решения и консултантски услуги в широк спектър от индустрии и бизнеси

БИЗНЕС

За нас най-важна е бизнес логиката зад процесите, като насочваме усилията си към намиране на най-подходящите, изгодни и ефективни правни решения.

РЕШЕНИЯ

Правните казуси ни предизвикват да създаваме алтернативни стратегии. Не вярваме в задънените улици. Те не водят до успешно развити и разтящи бизнеси.

ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА

 

 

ЕКИП

адв. Полина Терзийска. LL.M.

адв. Полина Терзийска. LL.M.

Управляващ Съдружник | Aдвокат

Адв. Полина Терзийскa | Управляващ Партньор | Адвокатско Дружество “Терзийска и Парньори”

Адвокат Тердзийска е Управляващ Партньор в Адвокатско Дружество “Терзийска и Парньори”. Тя има солиден и тясно профилиран опит в областта на корпоративното право, включително правния due diligence на търговски дружества и пълния спектър от процедури във връзка с прехвърлянето на дялове и акции и преобразуването на дружества.

През последните години управлява и успешно завършва редица проекти, свързани с електронна търговия и онлайн магазини в САЩ, ЕС и Азия, проекти свързани с договорното право, търговско право, корпоративно право, недвижими имоти и такива насочени към постигане на съответствие с GDPR от страна местни и международни компании.

Заедно с екипа си, работи в областта на търговското и договорното право, предоставяйки ефективни, работещи решения и пълна правна подкрепа за постигане на регулаторно съответствие на местния и международния бизнес.

Адв. Терзийска и екипът й консултират бизнес клиенти по правни въпроси в областта на защитата на конкуренцията, защитата на данните, обществените поръчки и данъчното облагане.

адв. Христина Атанасова

адв. Христина Атанасова

Адвокат

Професионален Опит

Адвокат Христина Атанасова има богат опит в процесуалното представителство по граждански и административни дела, като през професионалната си кариера е участвала в производства в широк спектър от области, касаещи застрахователното право, имотното право и енергетика.

Специализирана е и в съдебните дела за оспорени дългове, както и в производствата по събиране на проблемни вземания на национално и международно ниво.

Заедно с екипа на адвокатско дружество “Терзийска и Партньори” провежда процедури по привеждане на бизнеса в съответствие с GDPR, като е специализирана в разработването на програми и провеждането на обучения в областта.

Образование: Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Допълнителни професионални квалификации:

Помощник-частен съдебен изпълнител, лицензиран от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Езици: Немски и Английски

адв. Марин Дичев

адв. Марин Дичев

Адвокат

Професионален Опит

Адвокат Марин Дичев продобива ценен опит и know-how по време на дългогодишната си практика като юрисконсулт във водещи български банки и лизингови компании, като практикува в областите: лизинг и финанси, договорно и търговско право, процедури по несъстоятелност, недвижими имоти, обезпечения, събиране на вземания.

Адвокат Дичев предоставя непрекъсната правна помощ и широкоспектърни юридически услуги на дружества с водещи позиции в основни отрасли и индустрии като стоманодобива, селско стопанство, банково дело, строителство, автомобилостроене.

Адв. Дичев e синдик, назначен от Министерството на правосъдието. Паралелно с адвокатската си правоспособност, той е и помощник-частен съдебен изпълнител, лицензиран от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Образование: Магистър по право, Университет за национално и световно стопанство, София

Допълнителни професионални квалификации:

Помощник-частен съдебен изпълнител, лицензиран от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Езици: Английски, Руски и Португалски

Калина Цветкова

Калина Цветкова

Юристконсулт

Професионален Опит

Калина Цветкова специализира в областта на защитата на личните данни, търговското и договорното право.

Тя предоставя правна подкрепа и е включена в ad-hoc проекти за дружества в сферата на строителството, международната и електронната търговия, дигиталния маркетинг и уеб услугите.

В областта на защитата на личните данни, Калина Цветкова успешно допринася за разнообразни GDPR-проекти в медицинската и туристическата индустрия. Тя подпомага нашите клиенти с правни съвети и специализирани решения за постигане на законосъобразна и сигурна обработка на лични данни. След завършване на специализирано обучение в областта, Калина Цветкова може да работи с пълната гама от законодателни актове на местно и европейско ниво и съответните становища и насоки на  Article 29 Working Party и Европейския комитет за защита на личните данни.

Образование: Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Езици: Английски и Немски

Валентин Стоянов

Валентин Стоянов

Финансов Експерт

Професионален Опит

Валентин Стоянов има дългогодишен опит в сверата на финансите. Заемал е редица ръководни и стратегически позиции в различни компании и институции.

 • Експерт при Българска Народна Банка
 • Ръководител на отдел международно банкиране при HQ на Търговска Банка
 • CEO на Търговска Банка (мениджър България)
 • Консултант в редица национални и международни проекти

С богат опит в сферата на: Global Banking Services, Operations, Liquidity, Treasury, ALM, FX, MM, Securities, Market & Operational Risk, Regulatory and Financial Reporting, M&A, Accounting & Tax.

Образование: Магистър по Финанси и Банково Дело, Университет Рийдинг, UK

Езици: Английски и Руски

Изключително доволна съм от крайния резултат на работата ни и впечатлена от начина на работа в Терзийска и Партньори и вниманието, което получихме от адв. Терзийска и целия екип. В предварителния ни разговор адв. Терзийска обърна внимание на всички проблеми, които имаше договорът, който използвахме за работа и ни посочи варианти тези проблеми да бъдат решени.

– Анелия Мъглева /CopySocial/

Познавам адв. Терзийска от дълги години и смея да твърдя, че тя е най-добрият адвокат, който познавам, поради което съм спокоен да й доверя всеки бизнес казус, който имам.

– В. Величков /Предприемач/

Изключително професионален подход при изграждането на правната стратегия на фирмата ни, относно търговските ни взаимоотношения Наистина надминахте очакванията ни и резултатите сами говорят за себе си!

– Светлана Давидова /Предприемач/

Изключително коректен и изпълнителен екип, адв. Терзийска е един високо компетентен професионалист. Препоръчвам на всеки, който има нужда от работещи правни или бизнес услуги.

– Виктор Григоров /CloudSigma/

Благодарим много на екипа на Терзийска и Партньори, както и на Адв. Терзийска, за висшият пилотаж в правните и бизнес аспекти на търговските ни договори! Препоръчвам!

– Георги Илиев /Sunrise Holidays/

Много добра работа по търговските ни договори в сектор електронна търговия. Благодария на екипа на Терзийска и Партньори, както и на Адв. Терзийска!

– Христо Араклиев /Brand Exporters/

ПРЕДИМСТВА

 • БИЗНЕС ЛОГИКА 100% 100%
 • ФОКУС 100% 100%
 • ГЪВКАВОСТ 100% 100%
 • ЕКСПЕРТИЗА 100% 100%
 • ИНОВАТИВНОСТ 100% 100%
РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА

НОВИНИ

Революционна директива за авторските права в Интернет

Европейският парламент даде зелена светлина на противоречивата реформа в областта на авторските права    Дългоочакваният вот е вече е факт: в края на март 2019г. Европейският парламент прие Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар. Директивата има...

Нов Правилник срещу изпирането на пари

Дългоочакваният Правилник за прилагането на Закона за мерките срещу изпиране на пари – най-накрая в сила   През март 2018г. беше приет новия Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП). В 5-месечен срок от датата на влизането му в сила, законът трябваше да...

Нови правила на ЕС за авторското право в Интернет

Нови правила за авторско право в Европейския съюз    През септември 2018г. Европейският парламент даде своя положителен вот за новите правила за авторското право относно цифровото съдържание в Интернет.  През юни Европейската комисия направи предложение да се...

ЛОАКЦИИ

Основният ни офис а базиран в гр. София. Благодарение на съвременните начини на комуникация, успешно обслужваме бизнеси от цялата страна, без значение в коя точка се намират. Паралелно на това, през 2017г. създадохме свое представителство и в Лондон, Великобритания, чрез което предоставяме правни услуги и различни международни бизнеси, ориентирани към инвестиции и изнасяне на части от дейността си към България (чрез търговската марка Prosperamo Legal.

 

СОФИЯ

ул. Вискяр Планина 15-17

Лозенец, 1407

/1 мин. от станция Джеймс Баучер/

ТЕЛЕФОН

+350 (0)2 996 3358

ЛОНДОН

(официално представителство)

40 Bloomsbury Way,

WC1A 2SE | London, UK

ТЕЛЕФОН

+44 (0)20 3951 0901

КОНТАКТ

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КОНКРЕТНА УСЛУГА?

БЪДИ ПРАВИЛНАТА

КРАЧКА НАПРЕД.

ПЪРВИ.