ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

БИЗНЕС РИСКОВЕ?

Заради GDPR бизнесът в България се изправи пред сложен механизъм от правила, сериозен обем от нова документация и организационни предизвикателства.

ДЕТАЙЛИ

Всеки бизнес носи отговорност за личните данни, които събира съхранява или обработва по друг начин (чрез автоматизирани средства, онлайн, на хартиен носител или др.)

При нарушения на GDPR административните наказания достигат до глоби/имуществени санкции до EUR 20 000 000 или до 4 % от общия годишен световен оборот на дружеството за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока.

Всеки бизнес е длъжен да действа открито и прозрачно към лицата, чиито данни обработва, като навременно и изчерпателно ги информира какво се случва с данните им.

Всеки бизнес е длъжен да се отзовава на запитвания и молби от свои клиенти, служители или други физически лица, получени във връзка с новите права на субектите на данни от GDPR.

Всеки бизнес е длъжен да води точна и подробна документация относно дейностите по обработване на лични данни, които протичат в компанията и предприетите мерки за защитата на тези данни.

 

ПРАВИЛНИТЕ ХОДОВЕ. ПЪРВИ.

УСЛУГИ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 • Всеки бизнес е длъжен да се отзовава на запитвания и молби от свои клиенти, служители или други физически лица, получени във връзка с новите права на субектите на данни от GDPR.
 • Всеки бизнес е длъжен да води точна и подробна документация относно дейностите по обработване на лични данни, които протичат в компанията и предприетите мерки за защитата на тези данни.

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД КЪМ ВСЕКИ БИЗНЕС

Заради разликите в начина на протичане на бизнес процесите в отделните компании, не е възможно имплементацията на GDPR да се случи по универсален начин и чрез еднотипни бланки на документи.

За да постигнем максимална ефективност и надежност на услугите си, предлагаме на своите клиенти правни съвети и решения изготвени индивидуално за всеки от тях.

 

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ

Работата ни по съответствието на даден бизнес с GDPR протича в следните етапи:

Етап 1: Диагностика за откриване на нарушения на GDPR;
Етап 2: Отстраняване на нарушенията
Етап 3: Документация по GDPR
Етап 4: Фирмени обучения по новите правила
Етап 5: Оценка на въздействието /Data Protection Impact Assessment/
Етап 6: Създаване на регистър за документиране на процесите по обработка на данни

 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО /DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT/

Когато има вероятност операциите по обработването да доведат до висок риск за правата и свободите на физическите лица, администраторите на лични данни са задължени да изготвят т. нар. Data Protection Impact Assessment, чрез която се оценяват:

 • Произходът на риска за сигурността на данните;
 • Естеството и спецификата на риска;
 • Степента на риска.

Ние помагаме на клиентите си за изготвянето и документирането на посочената оценка на риска и, при необходимост, провеждаме допустимите от Регламента консултации с надзорния орган.

 

НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ СПОРЕД GDPR

Според резултатите от диагностиката изготвяме за клиента пълния набор от документи, необходими за постигане на съответствие с Регламента:

 • Вътрешна фирмена документация
 • Вътрешни фирмени правила за защита на данните
 • Заповеди на управителя за утвърждаването на вътрешнофирмените правила
 • Промени в длъжностните характеристики и допълнителни споразумения към трудовите договори на служителите
 • Наръчници към служителите за правилни реакции при запитвания на клиенти по чл. 15 и сл. GDPR;
 • Образци на писма за отговор
 • Образци на писма – уведомления при установени нарушения на сигурността на данните /към Комисията за защита на лични данни и субектите на данни/
 • Договори за обработването на данни с лица, които получават данните или достъп до тях;
 • Други документи, които са необходими/задължителни с оглед резултатите на диагностиката.

 

 

ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПО GDPR

Дори при безпогрешно определяне на мерки за защита в документацията по GDPR, практическото спазване на правилата се случва чрез лицата, работещи в компанията.

Впечатленията пред крайните клиенти за спазване или неспазване на GDPR са създават от служителите, които имат непосредствен контакт с клиентите /help desks, каси, рецепционисти, служители в customer service center и др. /

Ние от Адвокатско Дружество Терзийска и Партньори, разполагаме с разработена система от обучения за служители в компаниите на нашите клиенти, които са специално адаптирани на разбираем език и са предназначени за лица без специализирани познания в правото на ЕС.

Умеем да пазим гърба на клиентите

ПОЕМИ КОНТРОЛ

Не оставяй бизнеса на автопилот. Вземи контрола в свои ръце.

СТРАТЕГИИ

360 градусово обслужване на Вашия бизнес. Нашата сила е нашият екип. Притежаваме правилната комбинация от задълбочени юридически познания и богата бизнес експертиза. Това съчетание от опит и експертни познания ни позволява да вникнем в същината на бизнес процесите на нашите клиенти и да реагираме с възможно най-адекватна и ефективна намеса.

Бизнес Логика в Правен Контекст

Дългогодишно Know-How

Иновативен Подход

Богата Бизнес Експертиза

Партньори в Страната и Чужбина

Работещи Правни Стратегии

360º

Предоставяме на своите клиенти високоефективни и надеждни правни стратегии, решения и консултантски услуги в широк спектър от индустрии и бизнеси

БИЗНЕС

За нас най-важна е бизнес логиката зад процесите, като насочваме усилията си към намиране на най-подходящите, изгодни и ефективни правни решения.

РЕШЕНИЯ

Правните казуси ни предизвикват да създаваме алтернативни стратегии. Не вярваме в задънените улици. Те не водят до успешно развити и разтящи бизнеси.

ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА

 

 

ЕКИП

адв. Полина Терзийска. LL.M.

адв. Полина Терзийска. LL.M.

Управляващ Съдружник | Aдвокат

Адв. Полина Терзийскa | Управляващ Партньор | Адвокатско Дружество “Терзийска и Парньори”

Адвокат Тердзийска е Управляващ Партньор в Адвокатско Дружество “Терзийска и Парньори”. Тя има солиден и тясно профилиран опит в областта на корпоративното право, включително правния due diligence на търговски дружества и пълния спектър от процедури във връзка с прехвърлянето на дялове и акции и преобразуването на дружества.

През последните години управлява и успешно завършва редица проекти, свързани с електронна търговия и онлайн магазини в САЩ, ЕС и Азия, проекти свързани с договорното право, търговско право, корпоративно право, недвижими имоти и такива насочени към постигане на съответствие с GDPR от страна местни и международни компании.

Заедно с екипа си, работи в областта на търговското и договорното право, предоставяйки ефективни, работещи решения и пълна правна подкрепа за постигане на регулаторно съответствие на местния и международния бизнес.

Адв. Терзийска и екипът й консултират бизнес клиенти по правни въпроси в областта на защитата на конкуренцията, защитата на данните, обществените поръчки и данъчното облагане.

адв. Христина Атанасова

адв. Христина Атанасова

Адвокат

Професионален Опит

Адвокат Христина Атанасова има богат опит в процесуалното представителство по граждански и административни дела, като през професионалната си кариера е участвала в производства в широк спектър от области, касаещи застрахователното право, имотното право и енергетика.

Специализирана е и в съдебните дела за оспорени дългове, както и в производствата по събиране на проблемни вземания на национално и международно ниво.

Заедно с екипа на адвокатско дружество “Терзийска и Партньори” провежда процедури по привеждане на бизнеса в съответствие с GDPR, като е специализирана в разработването на програми и провеждането на обучения в областта.

Образование: Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Допълнителни професионални квалификации:

Помощник-частен съдебен изпълнител, лицензиран от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Езици: Немски и Английски

адв. Марин Дичев

адв. Марин Дичев

Адвокат

Професионален Опит

Адвокат Марин Дичев продобива ценен опит и know-how по време на дългогодишната си практика като юрисконсулт във водещи български банки и лизингови компании, като практикува в областите: лизинг и финанси, договорно и търговско право, процедури по несъстоятелност, недвижими имоти, обезпечения, събиране на вземания.

Адвокат Дичев предоставя непрекъсната правна помощ и широкоспектърни юридически услуги на дружества с водещи позиции в основни отрасли и индустрии като стоманодобива, селско стопанство, банково дело, строителство, автомобилостроене.

Адв. Дичев e синдик, назначен от Министерството на правосъдието. Паралелно с адвокатската си правоспособност, той е и помощник-частен съдебен изпълнител, лицензиран от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Образование: Магистър по право, Университет за национално и световно стопанство, София

Допълнителни професионални квалификации:

Помощник-частен съдебен изпълнител, лицензиран от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Езици: Английски, Руски и Португалски

Калина Цветкова

Калина Цветкова

Юристконсулт

Професионален Опит

Калина Цветкова специализира в областта на защитата на личните данни, търговското и договорното право.

Тя предоставя правна подкрепа и е включена в ad-hoc проекти за дружества в сферата на строителството, международната и електронната търговия, дигиталния маркетинг и уеб услугите.

В областта на защитата на личните данни, Калина Цветкова успешно допринася за разнообразни GDPR-проекти в медицинската и туристическата индустрия. Тя подпомага нашите клиенти с правни съвети и специализирани решения за постигане на законосъобразна и сигурна обработка на лични данни. След завършване на специализирано обучение в областта, Калина Цветкова може да работи с пълната гама от законодателни актове на местно и европейско ниво и съответните становища и насоки на  Article 29 Working Party и Европейския комитет за защита на личните данни.

Образование: Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Езици: Английски и Немски

Валентин Стоянов

Валентин Стоянов

Финансов Експерт

Професионален Опит

Валентин Стоянов има дългогодишен опит в сверата на финансите. Заемал е редица ръководни и стратегически позиции в различни компании и институции.

 • Експерт при Българска Народна Банка
 • Ръководител на отдел международно банкиране при HQ на Търговска Банка
 • CEO на Търговска Банка (мениджър България)
 • Консултант в редица национални и международни проекти

С богат опит в сферата на: Global Banking Services, Operations, Liquidity, Treasury, ALM, FX, MM, Securities, Market & Operational Risk, Regulatory and Financial Reporting, M&A, Accounting & Tax.

Образование: Магистър по Финанси и Банково Дело, Университет Рийдинг, UK

Езици: Английски и Руски

Изключително доволна съм от крайния резултат на работата ни и впечатлена от начина на работа в Терзийска и Партньори и вниманието, което получихме от адв. Терзийска и целия екип. В предварителния ни разговор адв. Терзийска обърна внимание на всички проблеми, които имаше договорът, който използвахме за работа и ни посочи варианти тези проблеми да бъдат решени.

– Анелия Мъглева /CopySocial/

Познавам адв. Терзийска от дълги години и смея да твърдя, че тя е най-добрият адвокат, който познавам, поради което съм спокоен да й доверя всеки бизнес казус, който имам.

– В. Величков /Предприемач/

Изключително професионален подход при изграждането на правната стратегия на фирмата ни, относно търговските ни взаимоотношения Наистина надминахте очакванията ни и резултатите сами говорят за себе си!

– Светлана Давидова /Предприемач/

Изключително коректен и изпълнителен екип, адв. Терзийска е един високо компетентен професионалист. Препоръчвам на всеки, който има нужда от работещи правни или бизнес услуги.

– Виктор Григоров /CloudSigma/

Благодарим много на екипа на Терзийска и Партньори, както и на Адв. Терзийска, за висшият пилотаж в правните и бизнес аспекти на търговските ни договори! Препоръчвам!

– Георги Илиев /Sunrise Holidays/

Много добра работа по търговските ни договори в сектор електронна търговия. Благодария на екипа на Терзийска и Партньори, както и на Адв. Терзийска!

– Христо Араклиев /Brand Exporters/

ПРЕДИМСТВА

 • БИЗНЕС ЛОГИКА 100% 100%
 • ФОКУС 100% 100%
 • ГЪВКАВОСТ 100% 100%
 • ЕКСПЕРТИЗА 100% 100%
 • ИНОВАТИВНОСТ 100% 100%
РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА

НОВИНИ

Адвокатско Дружество Терзийска и Партньори | Мениджър на Годината 2019

Адв. Полина Терзийка Лектор на Bulgarian Digital Week. За поредна година се проведе конкурсът “Мениджър на годината“ организиран от сп. Мениджър. Тазгодишната официална церемония по награждаване на конкурса Mениджър на годината 2019, на която присъства и Aдвокатско...

Cyberlaw, Cybercrime & Cybersecurity : сигурността на търговската тайна и фирмени бази данни

Адв. Полина Терзийка Лектор на Bulgarian Digital Week. Bulgarian Digital Week (http://bdw.bg)Конференция: Cyberlaw, Cybercrime & Cybersecurity Управляващият Партньор на "Терзийска и Партньори", адв. Полина Терзийска с важни за бизнеса детайли по темата:...

Нов закон затяга примката при кражба на търговска тайна

През април 2019 влезе в сила новият Закон за защита на търговската тайна   На 5 април 2019г. в Държавен вестник беше обнародван новия закон относно защитата от неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна. Това е Законът за защита на...

ЛОКAЦИИ

Основният ни офис а базиран в гр. София. Благодарение на съвременните начини на комуникация, успешно обслужваме бизнеси от цялата страна, без значение в коя точка се намират. Паралелно на това, през 2017г. създадохме свое представителство и в Лондон, Великобритания, чрез което предоставяме правни услуги и различни международни бизнеси, ориентирани към инвестиции и изнасяне на части от дейността си към България (чрез търговската марка Prosperamo Legal.

 

СОФИЯ

ул. Вискяр Планина 15-17

Лозенец, 1407

/1 мин. от станция Джеймс Баучер/

ТЕЛЕФОН

+350 (0)2 996 3358

ЛОНДОН

(официално представителство)

40 Bloomsbury Way,

WC1A 2SE | London, UK

ТЕЛЕФОН

+44 (0)20 3951 0901

КОНТАКТ

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КОНКРЕТНА УСЛУГА?

БЪДИ ПРАВИЛНАТА

КРАЧКА НАПРЕД.

ПЪРВИ.