ИНТЕРНЕТ ПРАВО

 

ПРАВНИ УСЛУГИ ЗА ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА.

Светът се променя и класическите правни решения вече не са пригодни да служат на бизнеса. Заради нарастващата роля на дигитализацията в индустриите, се прилага така нареченото интернет право.

ИНТЕРНЕТ ПРАВО

С напредването на технологиите все по-голяма част от бизнеса се развива в дигитална среда. Цяло поколение израства с нова култура на потребителско поведение, в която покупките са на клик разстояние, а за вземане на решенията е водещ дигиталният имидж. Базите данни, включително базите личните данни, сами по себе си се третират като основна ценност, защитена от правните системи по света с безпрецедентна строгост. 

През последните години проведохме успешно редица проекти за наши клиенти в следните области:

НИЕ СЕ НАМЕСВАМЕ ТАМ, КЪДЕТО "OLD SCHOOL" РЕШЕНИЯТА НЕ РАБОТЯТ

 

ИНТЕРНЕТ ПРАВО

ПРАВНИ УСЛУГИ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИНИ

Може да разчитате на нашето ефективно правно съдействие при:

1. Създаване на законосъобразни Общи условия за обслужване на поръчките, включително за рекламации и връщане на закупени продукти;

2. Създаване на законосъобразна Политика за поверителност на личните данни на клиентите на онлайн магазина;

3. Създаване на Cookie Policy в съответствие с GDPR

4. Консултиране за съответствието на операции и website-ове с действащата правна уредба (с линкове към нормативните актове)

5. Създаване на необходимите текстове за вашия website, изисквани по закон относно:

 •  Алтернативно решаване на потребителски спорове
 •  Вземане на съгласие за обработване на лични данни
 • Задължителна информация, която се предоставя на клиентите съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия

 

ПРАВНИ УСЛУГИ ЗА АГЕНЦИИ ПО ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

Може да разчитате на нашите тясно специализирани и експертни услуги за:

1. Изработване на специализирани рамкови договори за работа с клиенти за агенциите
2. Изработване на общи условия за предоставяне на услугите по дигитален маркетинг
3. Консултиране за съответствието на рекламните слогани и материали с етичните търговски практики и действащото законодателство:

 • Закон за защита на конкуренцията (и в частност – правилата за заблуждаваща и сравнителна реклама)
 • Закон за защита на потребителите

4. Разработване на методологии за съгласуване и разходване на рекламни бюджети, с която да се избегнат спорове с клиентите;
5. Разработване на методологии за гъвкаво изчисляване на възнагражденията и създаване на доказателства, с които да се осигури събираемост на плащанията от клиенти

ПРАВНИ УСЛУГИ ЗА WEB-БАЗИРАНИ ПЛАТФОРМИ ЗА УСЛУГИ

Можете да разчитате на пълен 360-градусов правен съпорт, при изграждането на цялостна правна рамка за функционирането на иновативни услуги в web-базирани платформи:

1. Защита на личните данни на участниците при високите стандарти на ЕС (GDPR)
2. Проучване за законност на услугите и начините на предлагането им
3. Съдействие при постигане на съответствието с правните и административни изисквания за извършване на услугите (според специфичната сфера, за която се отнасят)
4. Създаване на необходимите текстове за вашия website, изисквани по закон относно:

 • Алтернативно решаване на потребителски спорове
 • Вземане на съгласие за обработване на лични данни
 • Задължителна информация, която се предоставя на клиентите съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия

5. Създаване на законосъобразни Общи условия за предоставяне на услугите, включително за рекламации и връщане на платената цена;
6. Създаване на законосъобразна Политика за поверителност на личните данни на клиентите на онлайн магазина;
7. Създаване на Cookie Policy в съответствие с GDPR
8. Консултиране за съответствието на операции и website-ове с действащата правна уредба

ПРАВНИ УСЛУГИ ПРИ ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ

Можете да разчитате на нас за:

 • професионално консултиране по въпросите за защита на интелектуалната собственост на разработените продукти
 • Изработване на договори за лицензи относно правото на използване на Вашите продукти
 • Изработване на общи условия за закупуването на лиценз за даден продукт
 • Изработване на необходимата правна документация за продажба на софтуерните продукти онлайн, включително:
 • Изработване на Политика за защита на личните данни на клиентите Ви съгласно високите изисквания на на ЕС (GDPR)
 • Предоставяне на задължителна информация към потребителите съгласно българското и европейско потребителско право
 • Изработване на необходимите текстове за website-а през който се продават софтуерните продукти
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪГЛАСНО GDPR

През 2018г. GDPR заяви нови стандарти за защита на личните данни, под заплахата от санкции, достигащи десетки милиони евро.

При продажбата на стоки и услуги онлайн се натрупват огромни бази данни, които трябва да се съхраняват и обработват при спазване на задължителните изисквания на GDPR.

Ние имаме нужната експертиза, за да Ви съдействаме с:

 • Цялостни проекти за постигане на съответствие на бизнеса Ви с GDPR
 • Изработване на Политика за защита на личните данни на клиентите Ви съгласно високите изисквания на на ЕС (GDPR)
 • Съдействие при изработването на цялата необходима документация, която при проверка да докаже, че бизнесът ви действа по правилата на GDPR
 • Консултиране при използване на данните за целите на дигиталния маркетинг, директната комуникация и при прехвърлянето на бази данни към трети лица.

ВИЖТЕ: Раздел „Защите на личните данни

 

ИНДИВИДУАЛНО СЪЗДАДЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Добрите договори са от решаващо значение. За да се осигурят гладки и безпроблемни бизнес процеси.

Ние можем да ви съдействаме с изработката на договори, индивидуално създадени за Вашите продукти или услуги.

Договорите в кантората се разработват след преминаване на процедура, наречена Risk Mitigation Planning (RMP).

RMP-процедурата представлява провеждане на интервю между клиента и специалист от кантората, в което се анализират възможните рискове при изпълнението на даден договор и събираемостта на плащанията по него.

Прави се анализ и на минали проблеми при развитието на отношенията с клиентите по повод същите или сходни услуги, за да може да се състави пълна картина на рисковете, които да бъдат качествено неутрализирани с договорите.

При правната защита на технологичните и онлайн бизнеси съставянето на качествени договори е ключово.

Законовата база, върху която се развиват иновативните отношения, все още е недоразвита и оскъдна заради бавната и тежка процедура при създаването на нови закони.

Където не може да се разчита на съвременна и добре развита законодателна уредба, лицата трябва да защитят правата си с добри договори.

 

(виж повече тук)

УМНИ ДОГОВОРИ "SMART CONTRACTS"

Компютърният протокол, използван при т. нар. Smart Contacts, е само технологичната страна на сключването на договора.

Самото юридическо съдържание на договора се подчинява на съществуващите правни регулации на договорното право  и в частност – касаещи специфичната индустрия, в която попадат договорните отношения.

Именно затова, използването на специализирана юридическа помощ при изготвянето на съдържанието на „умните договори“, е ключово, за да бъде съответния договор ефективен и правно валиден.

Ние можем да Ви съдействаме със:

 • Създаването на текстовете относно правата и задълженията на умните договори;
 • Консултиране при механизма на размяна и записване на насрещните изявления на волите на страните, с които поемат задълженията
 • Консултиране при специфичните обозначения и еднозначна идентификация на предмета на сделките

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПАНИИ

Стартирането на нов бизнес е свързано със създаването със създаването на документална база, която да подсигури съответствието на новата компания със закона.

Ние можем да подсигурим за Вас тази документална база, докато Вие пазите енергията си за основните бизнес процеси.

Можем да помогнем с:

 • Проверка за законосъобразност и приложими законови изисквания за Вашите продукти и услуги
 • Изготвяне на задължителната вътрешнофирмена документация: документи, изисквани от трудовото право; вътрешни правила за защита на личните данни; вътрешни правила против изпирането на пари и всички други документи, специфични за сектора, в който оперира компанията
 • Изготвяне на договорите, с които да уреждате отношенията си със своите клиенти и партньори
 • Съдържание на интернет страницата Ви (Политика за поверителност, Общи условия и др.)
 • Ежедневни насоки и правни консултации

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ в Раздел „Правно обслужване

МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ

Абонаментното правно обслужване представлява непрекъсната правна помощ съгласно индивидуалните нужди, проблеми и изисквания на клиента и конкретният бизнес. Юридическите услуги, предоставяни от адвокатско дружество „Терзийска и Партньори“, като част от абонаментно правно обслужване, включват (виж повече тук)

Екипът на правна кантора “Терзийска и Партньори” се състои от отдадени и опитни адвокати, юристи и експерти с богат опит в областта на правните услуги в бизнес контекст, в следните области на правото: корпоративно и търговско право, вкл. M&A, дигитално право, интернет право, защита на лични данни, договорно прави, преговори и медиация при търговски спорове, трудово право, недвижими имоти, интелектуалната собственост и други.

НАШЕТО КРЕДО Е BUSINESS FIRST.

Поставяме бизнес гледната точка на клиентите си на първо място. За нас най-важна е бизнес логиката зад процесите, като насочваме усилията си към намиране на най-подходящите, изгодни и ефективни правни решения.

Правните казуси ни предизвикват да създаваме алтернативни стратегии. Не вярваме в задънените улици. Те не водят до успешно развити и разтящи бизнеси.

Технологичните и онлайн бизнеси заслужават качествена, съвременна и надеждна правна защита. Именно затова фокусираме специализацията си в сложната и иновативна материя на дигиталното право. Нужни са големи дози изобретателност и нетрадиционно мислене, за да бъдат създадени ефективни и надеждни правни решения за дигиталната сфера. Младите и амбициозни специалисти в кантората ни се справят умело с това предизвикателство.

Успяваме там, където мнозина се провалят – поставяме бизнес логиката и нуждите на клиента на първо място при търсенето на правно решение.

Боравим в детайли с българските и европейските правни регулации, касаещи дигиталните и технологични бизнеси. Знаем как да подсигурим законност, ефективност и устойчивост за процесите ви.

Революционните иновации в индустриите се случват в IT-сектора и имат нужда от особена правна защита. Светът се променя и класическите правни решения вече не са пригодни да служат на бизнеса. Заради нарастващата роля на дигитализацията в индустриите, в последните години се заговори за дигитално право (обозначавано още и с други названия, като “IT право“, „Интернет право“, „Право на информационните технологии“ и др.). 

  В МЕДИИТЕ

  ПРАВНИ СТРАТЕГИИ ЗА БИЗНЕСА

   

   

  ПОЕМИ КОНТРОЛ

  Не оставяй бизнеса на автопилот. Вземи контрола в свои ръце.

  СТРАТЕГИИ

  360 градусово обслужване на Вашия бизнес. Нашата сила е нашият екип. Притежаваме правилната комбинация от задълбочени юридически познания и богата бизнес експертиза. Това съчетание от опит и експертни познания ни позволява да вникнем в същината на бизнес процесите на нашите клиенти и да реагираме с възможно най-адекватна и ефективна намеса.

  Бизнес Логика в Правен Контекст

  Дългогодишно Know-How

  Иновативен Подход

  Богата Бизнес Експертиза

  Партньори в Страната и Чужбина

  Работещи Правни Стратегии

  360º

  Предоставяме на своите клиенти високоефективни и надеждни правни стратегии, решения и консултантски услуги в широк спектър от индустрии и бизнеси

  БИЗНЕС

  За нас най-важна е бизнес логиката зад процесите, като насочваме усилията си към намиране на най-подходящите, изгодни и ефективни правни решения.

  РЕШЕНИЯ

  Правните казуси ни предизвикват да създаваме алтернативни стратегии. Не вярваме в задънените улици. Те не водят до успешно развити и разтящи бизнеси.

  ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА

   

   

  ЕКИП

  адв. Полина Терзийска. LL.M.

  адв. Полина Терзийска. LL.M.

  Управляващ Съдружник | Aдвокат

  Адв. Полина Терзийскa | Управляващ Партньор | Адвокатско Дружество “Терзийска и Парньори”

  Адвокат Тердзийска е Управляващ Партньор в Адвокатско Дружество “Терзийска и Парньори”. Тя има солиден и тясно профилиран опит в областта на корпоративното право, включително правния due diligence на търговски дружества и пълния спектър от процедури във връзка с прехвърлянето на дялове и акции и преобразуването на дружества.

  През последните години управлява и успешно завършва редица проекти, свързани с електронна търговия и онлайн магазини в САЩ, ЕС и Азия, проекти свързани с договорното право, търговско право, корпоративно право, недвижими имоти и такива насочени към постигане на съответствие с GDPR от страна местни и международни компании.

  Заедно с екипа си, работи в областта на търговското и договорното право, предоставяйки ефективни, работещи решения и пълна правна подкрепа за постигане на регулаторно съответствие на местния и международния бизнес.

  Адв. Терзийска и екипът й консултират бизнес клиенти по правни въпроси в областта на защитата на конкуренцията, защитата на данните, обществените поръчки и данъчното облагане.

  адв. Христина Атанасова

  адв. Христина Атанасова

  Адвокат

  Професионален Опит

  Адвокат Христина Атанасова има богат опит в процесуалното представителство по граждански и административни дела, като през професионалната си кариера е участвала в производства в широк спектър от области, касаещи застрахователното право, имотното право и енергетика.

  Специализирана е и в съдебните дела за оспорени дългове, както и в производствата по събиране на проблемни вземания на национално и международно ниво.

  Заедно с екипа на адвокатско дружество “Терзийска и Партньори” провежда процедури по привеждане на бизнеса в съответствие с GDPR, като е специализирана в разработването на програми и провеждането на обучения в областта.

  Образование: Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Допълнителни професионални квалификации:

  Помощник-частен съдебен изпълнител, лицензиран от Камарата на частните съдебни изпълнители.

  Езици: Немски и Английски

  адв. Марин Дичев

  адв. Марин Дичев

  Адвокат

  Професионален Опит

  Адвокат Марин Дичев продобива ценен опит и know-how по време на дългогодишната си практика като юрисконсулт във водещи български банки и лизингови компании, като практикува в областите: лизинг и финанси, договорно и търговско право, процедури по несъстоятелност, недвижими имоти, обезпечения, събиране на вземания.

  Адвокат Дичев предоставя непрекъсната правна помощ и широкоспектърни юридически услуги на дружества с водещи позиции в основни отрасли и индустрии като стоманодобива, селско стопанство, банково дело, строителство, автомобилостроене.

  Адв. Дичев e синдик, назначен от Министерството на правосъдието. Паралелно с адвокатската си правоспособност, той е и помощник-частен съдебен изпълнител, лицензиран от Камарата на частните съдебни изпълнители.

  Образование: Магистър по право, Университет за национално и световно стопанство, София

  Допълнителни професионални квалификации:

  Помощник-частен съдебен изпълнител, лицензиран от Камарата на частните съдебни изпълнители.

  Езици: Английски, Руски и Португалски

  Калина Цветкова

  Калина Цветкова

  Юристконсулт

  Професионален Опит

  Калина Цветкова специализира в областта на защитата на личните данни, търговското и договорното право.

  Тя предоставя правна подкрепа и е включена в ad-hoc проекти за дружества в сферата на строителството, международната и електронната търговия, дигиталния маркетинг и уеб услугите.

  В областта на защитата на личните данни, Калина Цветкова успешно допринася за разнообразни GDPR-проекти в медицинската и туристическата индустрия. Тя подпомага нашите клиенти с правни съвети и специализирани решения за постигане на законосъобразна и сигурна обработка на лични данни. След завършване на специализирано обучение в областта, Калина Цветкова може да работи с пълната гама от законодателни актове на местно и европейско ниво и съответните становища и насоки на  Article 29 Working Party и Европейския комитет за защита на личните данни.

  Образование: Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Езици: Английски и Немски

  Валентин Стоянов

  Валентин Стоянов

  Финансов Експерт

  Професионален Опит

  Валентин Стоянов има дългогодишен опит в сверата на финансите. Заемал е редица ръководни и стратегически позиции в различни компании и институции.

  • Експерт при Българска Народна Банка
  • Ръководител на отдел международно банкиране при HQ на Търговска Банка
  • CEO на Търговска Банка (мениджър България)
  • Консултант в редица национални и международни проекти

  С богат опит в сферата на: Global Banking Services, Operations, Liquidity, Treasury, ALM, FX, MM, Securities, Market & Operational Risk, Regulatory and Financial Reporting, M&A, Accounting & Tax.

  Образование: Магистър по Финанси и Банково Дело, Университет Рийдинг, UK

  Езици: Английски и Руски

  Изключително доволна съм от крайния резултат на работата ни и впечатлена от начина на работа в Терзийска и Партньори и вниманието, което получихме от адв. Терзийска и целия екип. В предварителния ни разговор адв. Терзийска обърна внимание на всички проблеми, които имаше договорът, който използвахме за работа и ни посочи варианти тези проблеми да бъдат решени.

  – Анелия Мъглева /CopySocial/

  Познавам адв. Терзийска от дълги години и смея да твърдя, че тя е най-добрият адвокат, който познавам, поради което съм спокоен да й доверя всеки бизнес казус, който имам.

  – В. Величков /Предприемач/

  Изключително професионален подход при изграждането на правната стратегия на фирмата ни, относно търговските ни взаимоотношения Наистина надминахте очакванията ни и резултатите сами говорят за себе си!

  – Светлана Давидова /Предприемач/

  Изключително коректен и изпълнителен екип, адв. Терзийска е един високо компетентен професионалист. Препоръчвам на всеки, който има нужда от работещи правни или бизнес услуги.

  – Виктор Григоров /CloudSigma/

  Благодарим много на екипа на Терзийска и Партньори, както и на Адв. Терзийска, за висшият пилотаж в правните и бизнес аспекти на търговските ни договори! Препоръчвам!

  – Георги Илиев /Sunrise Holidays/

  Много добра работа по търговските ни договори в сектор електронна търговия. Благодария на екипа на Терзийска и Партньори, както и на Адв. Терзийска!

  – Христо Араклиев /Brand Exporters/

  ПРЕДИМСТВА

  • БИЗНЕС ЛОГИКА 100% 100%
  • ФОКУС 100% 100%
  • ГЪВКАВОСТ 100% 100%
  • ЕКСПЕРТИЗА 100% 100%
  • ИНОВАТИВНОСТ 100% 100%
  РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА

  НОВИНИ

  Адвокатско Дружество Терзийска и Партньори | Мениджър на Годината 2019

  Адв. Полина Терзийка Лектор на Bulgarian Digital Week. За поредна година се проведе конкурсът “Мениджър на годината“ организиран от сп. Мениджър. Тазгодишната официална церемония по награждаване на конкурса Mениджър на годината 2019, на която присъства и Aдвокатско...

  Cyberlaw, Cybercrime & Cybersecurity : сигурността на търговската тайна и фирмени бази данни

  Адв. Полина Терзийка Лектор на Bulgarian Digital Week. Bulgarian Digital Week (http://bdw.bg)Конференция: Cyberlaw, Cybercrime & Cybersecurity Управляващият Партньор на "Терзийска и Партньори", адв. Полина Терзийска с важни за бизнеса детайли по темата:...

  Нов закон затяга примката при кражба на търговска тайна

  През април 2019 влезе в сила новият Закон за защита на търговската тайна   На 5 април 2019г. в Държавен вестник беше обнародван новия закон относно защитата от неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна. Това е Законът за защита на...

  ЛОКAЦИИ

  Основният ни офис а базиран в гр. София. Благодарение на съвременните начини на комуникация, успешно обслужваме бизнеси от цялата страна, без значение в коя точка се намират. Паралелно на това, през 2017г. създадохме свое представителство и в Лондон, Великобритания, чрез което предоставяме правни услуги и различни международни бизнеси, ориентирани към инвестиции и изнасяне на части от дейността си към България (чрез търговската марка Prosperamo Legal.

   

  СОФИЯ

  ул. Вискяр Планина 15-17

  Лозенец, 1407

  /1 мин. от станция Джеймс Баучер/

  ТЕЛЕФОН

  +350 (0)2 996 3358

  ЛОНДОН

  (официално представителство)

  40 Bloomsbury Way,

  WC1A 2SE | London, UK

  ТЕЛЕФОН

  +44 (0)20 3951 0901

  КОНТАКТ

  ИМАТЕ НУЖДА ОТ КОНКРЕТНА УСЛУГА?

  БЪДИ ПРАВИЛНАТА

  КРАЧКА НАПРЕД.

  ПЪРВИ.