Законите срещу изпирането на пари:
По-строги правила за България от март 2018

 

През март 2018г. се прие новия Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП).

С него се транспонира Директива (ЕС) 2015/89 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В 5-месечен срок от датата на влизането му в сила законът предвижда да бъде допълнен с Правилник за прилагане на ЗМИП.

Промените целят следното:
• засилване на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
• борбата срещу корупцията;
• по-ефективно отчитане на рисковете;
• увеличаване на капацитета на компетентните национални институции за анализ и обмен на информация.

Това са някои от най-ключовите промени, въведени със ЗМИП:

 

Комплексна проверка

 

Законът определя всички видове мерки за превенция чрез изчерпателно изброяване. Дефинира се т.нар. комплексна проверка, която включва идентифицирането на клиенти и проверка на тяхната идентификация, като това подлежи на изрични разписани правила.

 

Публични регистри

 

В тази връзка, информация за действителните собственици следва да се записва в публични регистри, от което произхождат редица изменения на Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за кооперациите и Закона за регистър БУЛСТАТ.

 

Оценка на риска

 

Важно ново задължение е изготвянето на оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, която се извършва от адресатите на закона. Държавна агенция „Национална сигурност“ изготвя и публикува критерии за оценката на риска.

Нивото на риск определя Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на парите.

Предвиждат се и наднационална и национална оценка на риска.

 

Глоби и контрол

 

Увеличава се размерът на глобите и имуществените санкции, които може да стигнат до 10 000 лв. (ок. 5 000 евро). 

Контролът за спазване на законодателството срещу изпиране на пари е от компетентността на Държавна агенция „Национална сигурност“.

ИМАТЕ КОНКРЕТЕН ВЪРПРОС? ПИШЕТЕ НИ.

6 + 7 =