През април 2019 влезе в сила новият Закон за защита на търговската тайна

 

На 5 април 2019г. в Държавен вестник беше обнародван новия закон относно защитата от неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна.

Това е Законът за защита на търговската тайна, с който се транспонира Директивата на ЕС, посветена на защитата на ноу-хау и търговска информация.

 

Търговската тайна е важна точно толкова, колкото патентите

 

Директивата, която се въвежда в България с новия закон, цели да уеднакви нивото на защита на търговската тайна в отделните държави членки, с което да заздрави условията на конкуренцията на единния пазар.

Под понятието “търговска тайна” следва да разбираме производствен и технологичен know-how, информация за клиенти и доставчици, бизнес планове, пазарни проучвания и стратегии и всяка друга търговска информация, която е ценна за даден бизнес и която е пазена от публично разпространение.

Според Директивата търговските тайни са също толкова ценни за бизнесите, колкото и патентите, правата върху промишления дизайн и авторските права. Опазването на търговските тайни позволява на техните създатели да извлекат печалба от своя труд или иновации, поради което са особено важни за конкурентоспособността.

Поради горните причини цитирана Директива задължава държавите членки, в това число и България, да засилят закрилата на търговската тайна и да създадат надеждни механизми за защитата ѝ.

 

Какво се случва, ако търговската тайна бъде “открадната”?

 

Поради нематериалния характер на търговската тайна, законът борави с понятието “неправомерно придобиване”. Такова ще е налице във всички случаи, в които защитената информация е получена без съгласието на нейния притежател, включително чрез нерегламентиран достъп, присвояване или копиране на документи,материали, електронни файлове и др.

В тези случаи новият закон ни дава правото да заведем дело пред съд и да поискаме:

  • обезщетение
  • налагане на мерки, с които да се забрани и преустанови използването на присвоената информация

 

Предвидена ли е защита, ако доброволно сме дали достъп до защитената информация?

Имаме право на съдебна защита и в случаи, в които доброволно сме предоставили на дадено лице достъп до търговските си тайни, в следните случаи: 

  • получателят на информацията я е използвал в нарушение на сключено споразумение за поверителност или друго свое задължение да не разкрива търговската тайна, или
  • получателят е нарушил свое задължение за ограничаване използването на търговската тайна.

 

ВСИЧКИ УСЛУГИ В МАТЕРИЯТА НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Дата на публикацията: 08 април 2019г.

Тази публикация е изготвена в контекста на българското и европейското законодателство, актуално към посочената по-горе дата. Моля да имате предвид, че са възможни последващи изменения в законодателството, както и приемането на тълкувателни и други съдебни актове, становища на официални органи, инструкции и други официални актове, които биха могли да повлияят на точността на информацията. Адвокатско дружество “Терзийска и партньори” не поема задължение да поддържа публикацията актуална. Повече информация може да видите на следния линк: disclaimer.

ИМАТЕ КОНКРЕТЕН ВЪРПРОС? ПИШЕТЕ НИ.

3 + 3 =