Законовата рамка на неправителствените организации:

Нов електронен регистър и пререгистриране нa юридически лица с нестопанска цел

 

На 01.01.2018 г. влязоха в сила промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). 

Промените целят осигуряване на прозрачност и отчетност на дейностите на ЮЛНЦ и намаляване на административната тежест.

 

Основната промяна

 

До края на 2017 г. изискването беше всяко ЮЛНЦ да се регистрира в окръжен съд, като регистрацията завършваше в съдебния регистър, архаично воден на хартия.

Промените модернизираха процеса на учредяване чрез въвеждане на онлайн регистрацията на ЮЛНЦ.

Изискванията на новата уредба налагат учредените и вече вписани в окръжните съдилища ЮЛНЦ да бъдат пререгистрирани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенцията по вписванията, в онлайн платформата на Търговския регистър.
Служещият за идентификация 9-цифрен БУЛСТАТ се запазва, но вече се нарича ЕИК и представлява идентификационен код от новия регистър.

 

За кого се отнася?

 

Промяната засяга ЮЛНЦ, включително:
• Сдружения;
• Фондации;
• Спортни клубове;
• Читалища;
• Училищни настоятелства;
• Клонове на чуждестранни ЮЛНЦ в България.

 

Как се иска пререгистрация?

 

 

Миграцията на данните от стария към новия регистър не става по служебен път – трябва да бъде подадено изрично заявление до Агенцията по вписванията. Заявлението може да бъде подписано от законно представляващия ЮЛНЦ или адвокат с изрично пълномощно. То може да бъде подадено на хартиен носител или по електронен път, като при последното се изисква да бъде подписано с валиден електронен подпис.

 

Такса и срок

 

Такса

Процедурата по пререгистрация е освободена от държавна такса.

В случай на ново вписване на промяна в някое от обстоятелствата, касаещи организацията, се дължи държавна такса в размер на 30лв. при заявяване на място в Агенцията по вписванията или 15 лв. – ако заявлението за промяната се подава по електронен път.

 

Срок

Крайният срок е 31.12.2020 г.

ИМАТЕ КОНКРЕТЕН ВЪРПРОС? ПИШЕТЕ НИ.

8 + 7 =