Алтернативни индекси заместват отменения SOFIBOR

 

На 01.07.2018г. влязоха в сила новите разпоредби на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), въвеждайки нови правила за изчисляване на променливите лихви, към които се прилага референтен лихвен процент. Новите правила са приети от Народното събрание в отговор на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 (т. нар. „Benchmark Regulation”).

 

План за действие и алтернативни бенчмаркове

 

На европейско ниво изискването е лихвените индекси, или както финансистите ги наричат – „бенчмарковете“, да се изчисляват от лицензирани администратори. Регламент (ЕС) 2016/1011 вменява по-големи отговорности на администраторите на подобни лихвени индекси, като набляга върху регулирането и гарантирането на точността, стабилността и достоверността на бенчмарковете и подобрявайки контрола върху процеса на тяхното определяне.

 

Заради новите по-строги правила, от 1 юли 2018г. Българската народна банка спря котировката на лихвения индекс SOFIBOR, който доскоро служеше за ориентир при определянето на лихвите по кредитите в левове.

 

За подобни случаи на прекратяване на индекс, новият закон реферира към цитирания по-горе Регламент, като задължава банките да прилагат предварително подготвен „план за действие“, определящ алтернативните бенчмаркове, които да заместят този, който вече не се изготвя.

 

Във връзка с казаното по-горе, у нас от началото на юли 2018 г. банките и финансовите институции, предоставящи кредити за недвижими имоти, прилагат избраните от тях алтернативни бенчмаркове, индивидуално заложени в плана за действие на всяка отделна банка. Това води до промени в договорите за кредит, за които банките са длъжни своевременно да уведомят кредитополучателите.

 

Дори и променен, новият лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвата до момента на промените. Това е само една от нормите на законодателя в тази област, целящи високото равнище за защита на потребителите.

 

Засилената грижа за потребителите в сектора на кредитирането не е новост в законодателството. Тази тенденция води началото си още от ключовите законодателни промени от 2016г., с които чрез приемането на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители се въведоха редица нови гаранции за интересите на физическите лица – кредитополучатели.

 

Законът се отнася до кредити, получавани от длъжник – физическо лице, като кредитът е свързан с недвижим имот.

 

 

Защитни принципи на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП)

 

1. Информираност на избора и съзнателно вземане на решения

Засилва се прозрачността и яснотата при предоставяне на потребителските кредити за недвижими имоти. Кредиторът е задължен да осигурява на разположение на потребителя по ясен и разбираем начин обща информация за ипотечния кредит, която включва: данни за общия размер на кредита и разходите по него, начина на погасяване на кредита и възможните последици при неизпълнение на задълженията по договора за кредит.

Посочените изисквания имат за цел да гарантират, че решението на физическото лице – получател на кредита ще бъде взето при пълно разбиране на икономическата тежест на кредита и евентуалните неблагоприятни последици в случай на неизпълнение на договора с банката.

Законът съдържа изричен текст, според който потребителят разполага с 14-дневен срок „за размисъл“ – считано от деня на от получаване на проекта на договора за кредит, потребителят разполага с 14 дни за вземане на окончателно решение дали да сключи договора, или не.

 

2. Право на преддоговорна информация

В приложното поле на закона се включва и задължението на финансовите институции да предоставят и персонализирана информация за предлагания кредит – потребителят може да сравни този конкретен кредит с другите, предлагани на пазара. Тук целта на законодателя е същата – кредитополучателят да вземе информирано решение, анализирайки различните тарифи и общи условия.

Заедно с обвързващото предложение – проект на договора, потребителят получава и „Стандартизиран европейски формуляр“ – документ, в който кратко и ясно се описват индивидуално договорените между страните условия.

От началото на юли 2018г. към стандартизирания европейски формуляр като отделен документ се добавя и информация относно наименованието на бенчмарка и на неговия администратор, както и относно свързаните с бенчмарка последици за потребителя.

 

3. Кредитни посредници

Една допълнителна гаранция за потребителя, въведена със ЗКНИП, е фигурата на кредитните посредници.

Това са независими лица, с подходящи познания и финансова и икономическа компетентност, регистрирани в БНБ, чиито функции се изравят професионално консултиране и посредничество при сключване на договори за кредит.

 

4. Договор за кредит на недвижими имоти

Освен че се въведе задължителна писмена форма на този вид договори с шрифт не по-малък от 12, общите условия, като неразделна част от тях, задължително се предоставят на потребителя, при това безвъзмездно.

Договорите съдържат вида и сумата на кредита, погасителния план, срока и лихвения процент, приложим за съответния кредит – фиксиран или променлив. И тук се прилага закрилна за потребителя норма – финансовата институция е длъжна да уведоми предварително кредитополучателя за всяка промяна на този лихвен процент. 

 

5. Облекчения при предсрочно погасяване на кредита

Законът установява правото на потребителя предсрочно да погаси кредита – по всяко време и в каквато част желае. В този случай потребителят има право и на намаляване на общите разходи по кредита с лихвата и всички други разходи за оставащата част от срока на договора. Банката няма опция да откаже такова предсрочно изпълнение.

Ако предсрочното погасяване се случва преди изплащането на първите 12 месечни погасителни вноски от усвояването му, от потребителя може да бъде поискано да заплати такса към банката, лимитирана до 1 % от предсрочно погасената сума по кредита. Тази такса има за цел да послужи за „обезщетение“ към банката за разходите, които последната понася във връзка с предсрочното погасяване. 

Банката кредитор няма право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на договор за кредит, когато кредитът е погасен след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

 

6. Подкрепа от Комисията за защита на потребителите

Институцията, която е компетентна да регулира тези правоотношения и да осъществява надзор е Комисията за защита на потребителите, която следва да бъде сезирана в случай на накърняване правата на потребителите или за предотвратяване на нелоялни и заблуждаващи търговски практики от страна на кредиторите.

Дата на публикацията: 15 юли 2018

Тази публикация е изготвена в контекста на българското и европейското законодателство, актуално към посочената по-горе дата. Моля да имате предвид, че са възможни последващи изменения в законодателството, както и приемането на тълкувателни и други съдебни актове, становища на официални органи, инструкции и други официални актове, които биха могли да повлияят на точността на информацията. Адвокатско дружество “Терзийска и партньори” не поема задължение да поддържа публикацията актуална. Повече информация може да видите на следния линк: disclaimer.

ИМАТЕ КОНКРЕТЕН ВЪРПРОС? ПИШЕТЕ НИ.

8 + 2 =