Трудово право:

Дигитализация – нов начин за съхранение на трудовите досиета.

 

Съгласно последните изменения в Кодекса на труда и в частност – разпоредбата чл. 128б, работодателят има възможността да създава и съхранява част от документите в трудовото досие на работниците или служителите в електронен вариант.

През май 2018г. Министерският съвет прие и специална Наредба, която урежда видът на тези документи, както и изискванията, свързани с тяхното съхраняване в електронен вид.

 

Видове е-документи

 

Електронните документи относно трудовите правоотношения могат да се класифицират по следния начин:

• е-документи, създадени от работодателя;
• е-документи, създадени от служителя;
• документи, които изискват съгласието и на двете страни по трудовото правоотношение;
• документи, издадени от трети лица, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение;
• други данни и информация, касаещи трудовото правоотношение

Наредбата не въвежда задължение за работодателя за електронно съхранение на документите – новостите въвеждат само възможност избирателно да прецени кои документи от трудовото досие ще пази на хартия и кои – в специална информационна система.

 

Съхранение на електронните документи

 

Относно съхранението на е-документите работодателят трябва да осигури високи защити на своята информационна система. Той трябва да я поддържа по начин, който не позволява случайно унищожаване на данни от нея и не допуска неправомерен достъп до нея, както и нерегламентирани изменения или разпространение на документите.

Служителите имат право на непрекъснат и безплатен достъп до трудовото си досие.

 

Дата на публикацията: 10 юни 2018

Тази публикация е изготвена в контекста на българското и европейското законодателство, актуално към посочената по-горе дата. Моля да имате предвид, че са възможни последващи изменения в законодателството, както и приемането на тълкувателни и други съдебни актове, становища на официални органи, инструкции и други официални актове, които биха могли да повлияят на точността на информацията. Адвокатско дружество “Терзийска и партньори” не поема задължение да поддържа публикацията актуална. Повече информация може да видите на следния линк: disclaimer.

ИМАТЕ КОНКРЕТЕН ВЪРПРОС? ПИШЕТЕ НИ.

15 + 4 =